Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24217
Title: Bức tranh chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn từ khía cạnh nợ xấu
Authors: Dương, Thị Hoàn
Keywords: Bức tranh chất lượng tín dụng
Các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nhìn từ khía cạnh nợ xấu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 563 .- Tr.99-101
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua công tác quản lý và xử lý nợ xấu. Đối tượng nghiên cứu là các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2018, 2019. Tác giả kết họp phương pháp nghiên cứu định tính, tổng hợp và xử lý số liệu dựa trên các báo cáo tài chính của ngân hàng. Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm trong năm 2018, 2019 và dự báo nợ xấu ngoài bảng tại VAMC sẽ quay về “đoàn tụ” với ngân hàng trong năm 2020. Từ đó tác giả đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, thách thức đối với các ngân hàng thương mại trong công tác xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24217
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.