Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24356
Title: Dao động của dầm trên nền đàn nhớt chịu tải trọng xung phương pháp giải tích
Authors: Nguyễn, Ngọc Lâm
Tạ, Duy Hiển
Hà, Thế Thảo
Keywords: Dầm
Tải trọng xung
Nền đàn hồi nhớt
Lời giải chính xác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .- Tr.17-19
Abstract: Dầm trên nền đàn hồi hay gặp trong lĩnh vực xây dựng. Bài báo trình bày lời giải chính xác sử dụng chuỗi lượng giác về dao động của dầm trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng xung. Sử dụng chuỗi lượng giác và tính chất trực giao của dạng dao động, các phản ứng dao động tìm được với từng dạng mode và từ đó thu được lời giải chính xác cho các phản ứng dao động của dầm chịu tải trọng xung. Thực hiện các ví dụ để khảo sát dao động của dầm, từ đó đánh giá ảnh hưởng của các tham số độ cứng, cản nhớt của nền và tần số của tải trọng đến dao động của dầm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24356
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
986.64 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.