Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24362
Title: Quá trình nhận thức lý luận đối với “lời nói vần”
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Quá trình nhận thức lý luận
Đối với “lời nói vần”
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 02 .- Tr.52-57
Abstract: Bài viết: Cụm từ “lời nói vần” được các nhà nghiên cứu dùng gần đây để chỉ một cách sử dụng ngôn ngữ đặc biệt trong văn hóa dân gian của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. “Lời nói vần” là hình thức ngôn ngữ vần điệu, dài ngắn khác nhau, xuất hiện trong nhiều thế loại như thành ngữ, tục ngữ, câu đố, truyện thơ, sử thi, luật tục, lời khấn của các bài cúng thần linh...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24362
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.