Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24403
Nhan đề: Phương pháp giải bài tập muối Amoni hữu cơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Yến
Từ khoá: Phương pháp giải bài tập
Muối Amoni hữu cơ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 04(352) .- Tr.1-9
Tóm tắt: Các amin khí trong điều kiện thường gồm CH₃NH₂, (CH₃)₂NH, (CH₃)₃N, C₂H₅NH₂. Đồng phân amin thường được triển khai theo bậc amin: Amin bậc 1: R-NH₂ amin bậc 2: RNHR'; amin bậc 3: RNR’(R”) (R, R’, R” là các gốc hydrocarbon). Các amin có tính bazo: Tác dụng với các acid tạo thành muối amoni hữu cơ. Bản chất các phản ứng là sự nhường - nhận proton của amin với các acid: R-NH₂ + H+ -> R-NH₃
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24403
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.