Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24410
Title: Biểu hiện về cái tôi hiệu quả của thanh niên hiện nay
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Trần, Thị Thu Ngân
Keywords: Cái tôi hiệu quả
Thanh niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 7 .- Tr.87-97
Abstract: Kết quả áp dụng thang đo nghiên cứu về cái tôi hiệu quả gồm 10 mệnh đề trên 443 thanh niên tuổi từ 16 đến 35 (tuổi trung bình là 22) đang sinh sống tại Hà Nội cho thấy mức độ biểu hiện cái tôi hiệu quả của thanh niên hiện nay ở mức trung bình. Có sự khác biệt về cái tôi hiệu quả giữa các nhóm thanh niên phân theo giới tính, độ tuổi và nghề nghiệp. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế của nghiên cứu và gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24410
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.