Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24551
Title: Nghiên cứu động lực học của hệ thống lái cường hóa thủy lực trên ô tô truyền thống
Authors: Hoàng, Sinh Trường
Nguyễn, Trọng Dũng
Keywords: Động lực học
Hệ thống lái
Cường hóa thủy lực
Ô tô
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.95-99
Abstract: Bài báo này giới thiệu một mô hình tính toán động lực học cho hệ thống lái có cường hóa thủy lực trên ô tô truyền thống. Mô hình được xây dựng trong Matlab/Simulink để khảo sát đặc tính động lực học của hệ, từ kết quả này, cho phép khảo sát ảnh hưởng của một số thông số đến thời gian đáp ứng quá độ và sai số điều khiển của hệ thống. Kết quả thu được là cơ sở cho tính toán thiết kế, khai thác hiệu quả cũng như phát triển các mẫu xe mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24551
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.