Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24580
Title: Ứng dụng công nghệ hiện đại bảo tồn và phát triển các nguồn gen bản địa quý hiếm
Authors: Phạm, Tường Duy
Phạm, Minh Chiến
Phạm, Quốc Định
Bùi, Hồng Thủy
Nguyễn, Bá Tư
Nguyễn, Văn Thuận
Keywords: Ứng dụng công nghệ hiện đại
Bảo tồn
Phát triển
Nguồn gen
Bản địa quý hiếm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 04(733) .- Tr.34-37
Abstract: Nguồn gen động vật bản địa quý hiếm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người, là nền tảng của đa dạng sinh học, đa dạng nông nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Tại Việt Nam, công tác bảo tồn nguồn gen động vật bản địa quý hiếm được thực hiện chủ yếu qua 2 hình thức là bảo tồn tại chỗ (in-situ) và bảo tồn chuyển vị (ex-situ). Trong bài viết, các tác giả trình bày một số ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại như tái biệt hóa tế bào, tế bào gốc và công nghệ sinh học sinh sản hiện đại cần thực hiện để góp phần bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen động vật bản địa quý hiếm của Việt Nam bền vững và có hiệu quả hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24580
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.