Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24782
Title: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Authors: Ban, Biên Tập (Tạp chí Kiểm tra)
Keywords: Quy định
Trách nhiệm nêu gương
Cán bộ
Đảng viên
Ủy viên Bộ Chính trị
Ủy viên Ban Bí thư
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.31-32,68
Abstract: Ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 08- QĐ/TW trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban chấp hành Trung ương. Tạp chí Kiểm tra đăng toàn văn Quy định này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24782
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.