Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24835
Title: Phân tích so sánh tính toán sức kháng uốn dầm thép liên hợp theo tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017 và 22TCN 272-05
Authors: Nguyễn, Hải Thành
Nguyễn, Ngọc Long
Nguyễn, Thị Cẩm Nhung
Trần, Quang Minh
Keywords: So sánh tiêu chuẩn thiết kế cầu
TCVN 11823:2017
22TCN 272-05
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.9-13
Abstract: Hiện nay, tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ mới: TCVN 11823:2017 đã được ban hành thay thế cho tiêu chuẩn ngành dùng để thiết kế cầu trong quá khứ: 22TCN 272-05. Trong quá trình áp dụng, bộ tiêu chuẩn thiết kế mới đã dược bổ sung điều chỉnh một vài công thức trong tính toán đánh giá sức kháng của kết cấu cầu đặc biệt là kết cấu cầu thép, cầu thép liên hợp bản bê tông. Trong bài báo này, các tác giả sẽ đi sâu phân tích một vài điểm khác biệt trong việc tính toán sức kháng uốn của dầm thép liên hợp bản bê tông giữa hai tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 và 22TCN 272-05.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24835
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
972.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.