Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24897
Title: Bảo đảm anh sinh xã hội ở việt Nam vấn đề đặt ra và định hướng phát triển bền vững trong gia đoạn mới
Authors: Bùi, Văn Huyền
Keywords: Bảo đảm anh sinh xã hội
Vấn đề đặt ra
Định hướng phát triển
Trong gia đoạn mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 927 .- Tr.61-65
Abstract: Mô hình an sinh xã hội của Việt Nam đã tỏ rõ tính ưu việt và sự phù hợp với bối cảnh, điều kiện cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện”(1). Tuy nhiên, việc khắc phục tồn tại và đề ra những định hướng cho phát triển an sinh xã hội trong giai đoạn mới là cần thiết hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24897
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
940.64 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.