Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24908
Title: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đinh, Hữu Phí
Keywords: Hoàn thiện cơ chế
Chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Doanh nghiệp khoa học
Công nghệ ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 929 .- Tr.76-81
Abstract: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được xác định là chủ thể góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, cần có những cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24908
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.