Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25144
Nhan đề: Áp dụng hiệu quả hệ thống đo lường kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Anh Thư
Từ khoá: Hệ thống đo lường
Kết quả hoạt động
Doanh nghiệp sản xuất
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.38-40
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, doanh nghiệp trong nước phải tìm cách áp dụng các công cụ quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hệ thống đo lường kết quả hoạt động (Performance Measurement System - PMS) là một công cụ quản trị hiện đại, là một phần không thể thiếu để doanh nghiệp có thể kịp thời đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, cũng như các nguồn lực của mình để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra, nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên, để áp dụng PMS thành công, doanh nghiệp cũng phải hội tụ một số điều kiện.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25144
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.