Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25164
Title: Nghiên cứu chế tạo blend giữa polypropylene (PP) và cao su butandien acrylonitril (NBR). Phần 2: Qui hoạch hóa thực nghiệm quá trình chế tạo blend NBR/PP
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Huy Tùng
Đặng, Việt Hưng
Bùi, Chương
Keywords: Blend
NBR
Dynamic vulcanization
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.94-98
Abstract: Nghiên cứu này tập trung vào việc thiết kế thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng tương tác của các yếu tố trong quá trình chế tạo blend NBR/PP khi sử dụng chất trợ tương hợp là MA-g-PP.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25164
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.