Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25217
Title: Xây dựng quy trình giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thanh Long
Huỳnh, Thị Lan Hương
Nguyễn, Thi Liễu
Vương, Xuân Hòa
Đoàn, Quang Trí
Keywords: MRV
Thích ứng với biến đổi khí hậu
Quy trình thích ứng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 707 .- Tr.20-27
Abstract: Theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, việc tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cần được xem xét đối với tất cả các quốc gia tham gia công ước khung của BĐKH, điều đó cũng sẽ được thể hiện trong NDC đệ trình của các nước lên Ban thư ký của Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu UNFCCC). Ở Việt Nam, hiện nay chưa có khung Giá sát, Báo cáo và Thẩm tra (MRV) hay hướng dẫn cụ thể nào cho các hoạt động thích ứng với BDKH. Do đó, bài báo đề xuất Khung MRV cho các hoạt động thích ứng với BĐKH tại Việt Nam bao gồm các khâu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một hành động thích ứng với BDKH. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần đóng góp vào việc thiết lập hệ thống MRV cho hoạt động thích ứng ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25217
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 34.205.93.2


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.