Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2534
Title: Sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Trần, Việt Thắng
Keywords: Nhà nước
Chức năng
Chức năng giai cấp
Chức năng xã hội
Sự thống nhất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 265 .- Tr.14-16,21
Abstract: Chức năng của nhà nước vừa là quy định, vừa là sự thể hiện bản chất của nhà nước. Tùy theo các tiêu chí khác nhau mà chức năng của nhà nước được đề cập, xem xét dưới nhiều góc độ. Trong bài viết này, tác giả giới hạn ở phạm vi xem xét nhà nước từ góc độ chức năng giai cấp và chức năng xã hội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2534
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.82.83.85


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.