Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25346
Title: Xây dựng kịch bản biến đổi lượng mưa tại khu vực tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Lê, Ngọc Tuấn
Nguyễn, Văn Tín
Trần, Tuấn Hoàng
Phạm, Thanh Long
Nguyễn, Kỳ Phùng
Keywords: Biến đổi lượng mưa
Lượng mưa năm
Lượng mưa mùa mưa
Kịch bản BĐKH
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 709 .- Tr.33-42
Abstract: Bằng phần mềm SimCLIM, nghiên cứu đã xây dựng các kịch bản biến đổi lượng mưa tại tỉnh Tây Ninh đến năm 2100. Theo thời gian cũng như theo các kịch bản RCPs (RCP2.6 - RCP8.5), lượng mưa năm có xu hướng gia tăng: 18-20% RCP4.5 và 22-26% RCP8.5 vào năm 2100 so với giai đoạn 1986-2005. Số liệu tương ứng với lượng mưa mùa mưa là 16-20% và 21-26%. Theo không gian, lượng mưa (theo năm và theo mùa) phân bố giảm dần từ Tây sang Đông. Đối với kịch bản RCP4.5, lượng mưa mùa mưa năm 2050 dao động từ 1200-1900 mm, cao nhất ớ Huyện Châu Thành, Tân Biên (I800-1900mm), sau là Tp. Tây Ninh, Gò Dầu, Trảng Bàng (1500-1600mm) và thấp nhất tại Dương Minh Châu (1200-1300mm). Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng phục vụ đánh giá tác động, đánh giá tính dễ bị tổn thương do sự thay đổi lượng mưa nói riêng và BĐKH nói chung tại địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25346
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.232.133.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.