Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25468
Title: Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Nghiên cứu
Biên soạn
Tuyên truyền
Giáo dục
Lịch sử Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.3-10
Abstract: Chiều ngày 27-4-2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW về "Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam"; triển khai Chỉ thị Số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng". Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Giám đốc Học viện tại Hội nghị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25468
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.56 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.