Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25469
Title: Cách thức ứng phó với thảm họa tự nhiên của người dân miền Trung
Authors: Nguyễn, Thanh Thủy
Keywords: Miền Trung
Thảm họa
Thảm họa tự nhiên
Thiên tai
Ứng phó
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.58-70
Abstract: Kết quả khảo sát định lượng và định tính tại 2 xã ở Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam cho thấy người dân đã chủ động trong việc trang bị các kiến thức, thông tin trong phòng chống thiên tai bên cạnh một bộ phận không nhỏ tin tưởng hơn vào các hoạt động tín ngưỡng. Những người ở nhóm thu nhập thấp chịu ảnh hưởng một cách trực tiếp tới khả năng chống chịu trước các thảm họa. Trong khi sơ tán được coi là cách thức ứng phó trực tiếp của người dân đối với các thảm họa thiên nhiên thì việc thay đổi phương thức sản xuất lại là cách thức ứng phó gián tiếp của họ. Tuy nhiên sự thay đổi này không đem lại hiệu quả trong khi lại tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống. Thích nghi như thế nào để phù hợp và đảm bảo cuộc sống cho người dân không chỉ là việc của các hộ dân mà còn là nhiệm vụ của các nhà quản lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25469
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.83 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.