Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25480
Title: Kinh tế tri thức và doanh nghiệp: Thách thức về tài chính đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số
Authors: Phạm, Minh Hoàng
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Chuyển đổi số
Doanh nghiệp công nghiệp
Kinh tế tri thức
Tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.14-23
Abstract: Nền kinh tế trì thức là nền kinh tế mà trong đó quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng tri thức trở thành động lực chính cho tăng trưởng, với đặc trưng của nền kinh tế tri thức là việc ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng như nền tảng công nghệ số. Nghiên cứu làm rõ các khía cạnh của chuyển đổi số tại doanh nghiệp cũng như các thách thức về mặt tài chính mà các doanh nghiệp phải đối diện trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả nghiên cứu cũng gợi ý cho các doanh nghiệp nên áp dụng số hóa, chuyển đổi ở từng bước, quy mô nhỏ, xem xét các sản phẩm phù hợp với quy mô, đa dạng hóa nguồn tài chính, đồng thời chính sách công cũng cần đổi mới hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25480
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.