Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25498
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Văn Lợi
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.27-32
Abstract: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) là một trong những nội dung cơ bản trong quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo. Quan điểm đó được thể hiện nhất quán trong cả lý luận và hoạt động thực tiễn của Người, trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25498
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.