Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25537
Title: Tính quá tự tin của giám đốc điều hành và quyết định tài trợ - trường hợp các doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Trương, Đình Bảo Long
Keywords: Quá tự tin
Giám đốc điều hành
Nợ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 149 .- Tr.50-63
Abstract: Bài viết này sử dụng phương pháp đo lường tính quá tự tin của Malmendler, Tate & Yan (2011) về mối quan hệ giữa tâm lý nhà quản lý và những quyết định tài chính, qua đó giải thích cho các quyết định sử dụng nợ của nhà quản trị quá tự tin. Với mục tiêu xác định hành vi sử dụng nợ phi chuẩn tắc của giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO - Chief Executive Officer), trên cơ sở mẫu nghiên cứu của 31 doanh nghiệp giai đoạn 2007-2016, nghiên cứu đi đến hai kết luận quan trọng: (I) khi thâm hụt tài chính xảy ra trong doanh nghiệp thì nguồn tài trợ mà CEO quá tự tin nghĩ tới là nợ và điều này sẽ tạo ra nhiều rủi ro vỡ nợ hơn; (ii) trong điều kiện thị trường tốt lên, CEO quá tự tin giảm mức vay nợ. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường xấu đi, CEO quá tự tin lại tăng vay nợ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25537
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.97 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.