Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25546
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng đổi mới trong cung cấp dịch vụ logistics và phát triển thị trường của doanh nghiệp logistics tại Việt Nam
Authors: Dương, Hữu Tuyến
Keywords: Đổi mới
Công nghệ
Mạng lưới mối quan hệ
Kiến thức
Dịch vụ logistics
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 149 .- Tr.82-93
Abstract: Khả năng đổi mới của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (CCDV) logistics (LSPs) đã được các nghiên cứu trước đề cập ở nhiều góc độ khác nhau. Theo cách tiếp cận của lý thuyết về nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, khả năng đổi mới của LSPs đóng vai trò quan trọng và cần thiết, giúp doanh nghiệp tích hợp các nguồn lực, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đổi mới dịch vụ là một lĩnh vực đa ngành với phạm vi tiếp cận rộng lớn từ kinh tế, marketing, khoa học tổ chức, quan điểm quản lý,... Trong phạm vi lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, nhiều nghiên cứu đã phân tích, đánh giá và chỉ ra những cơ hội và thách thức trong khả năng đổi mới của các LSPs với tư cách là chủ thể của chuỗi cung ứng tích hợp. Nội dung của nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ của khả năng đổi mới trong CCDV với việc phát triển thị trường của doanh nghiệp logistics tại Việt Nam. Trong khuôn khổ phương pháp nghiên cứu định lượng, các câu hỏi được gửi đến các doanh nghiệp CCDV logistics trong Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) kèm theo thư giới thiệu của Viện Quản trị logistics và chuỗi cung ứng EDINS. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng đổi mới công nghệ có tác động lớn nhất đến phát triển thị trường của doanh nghiệp LSPs.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25546
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.16 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.