Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25559
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập môn học lý thuyết xác suất và thống kê của sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Authors: Đỗ, Thanh Phúc
Trần, Thị Mai Linh
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Chất lượng học tập
Thống kê
Trường Đại học Kinh tế
Quản trị kinh doanh
Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 564 .- Tr.115-117
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập môn học Lý thuyết xác suất và thống kê của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 120 sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau của trường Đại học KT và QTKD Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến đến chất lượng học tập môn học Lý thuyết xác suất và thống kê của sinh viên là “Sự say mê học tập của sinh viên”, “Trình độ chuyên môn giảng dạy của giảng viên”, “Điều kiện học tập”. Trong đó, “Sự say mê học tập của sinh viên“ là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến chất lượng học tập môn học KT và QTKD Thái Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25559
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.