Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25932
Nhan đề: Ðối thoại, lắng nghe; giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tác giả: Hoàng, Trung Hải
Từ khoá: Ðối thoại
Lắng nghe
Giải quyết các nhu cầu
Nguyện vọng hợp pháp
Chính đáng của nhân dân
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 930 .- Tr.3-7
Tóm tắt: Là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước, Hả Nội luôn xác định công tác dân vận, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chinh đáng của nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đặc biệt quan trọng, góp phần tạo đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25932
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.