Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25990
Title: Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hiện nay
Authors: Ngô, Thị Bích Thu
Lê, Quang Thắng
Keywords: Đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ
Chiến sĩ Công an nhân dân hiện nay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 Tr .- Tr.87-92
Abstract: Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27-12-2018, xác định mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có việc nêu cao trách nhiệm rèn luyện đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội ngày càng tốt hơn, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao hơn của sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25990
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.