Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26017
Title: Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam
Authors: Kim Ngọc
Ngô, Văn Vũ
Keywords: Hệ thống ngân hàng
Tái cơ cấu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.3-11
Abstract: Tái cơ cấu ngân hàng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam, quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được giữ vững và cải thiện; nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) được đẩy lùi; sở hữu chéo trong hệ thống NHTM giảm; năng lực cạnh tranh của các ngân hàng gia tăng. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, như: tình trạng sở hữu chéo còn tiềm ẩn rủi ro; nợ xấu cao; tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động cao. Để khắc phục những hạn chế đó, đòi hỏi sự nỗ lực và chung tay của toàn hệ thống chính trị với một lộ trình mạnh mẽ và kiên quyết hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26017
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.