Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26046
Nhan đề: Phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ biển: Một trong ba khâu đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển
Tác giả: Tạ, Đình Thi
Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ biển
Một trong ba khâu đột phá chiến lược
Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cộng sản;Số 928 .- Tr.53-58
Tóm tắt: Biển và đại dương có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hợp tác quốc tế của tất cả các quốc gia có biển. Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để trở thành quốc gia mạnh về biển vào năm 2045, trong đó, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ biển là một trong những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, một trong ba khâu đột phá chiến lược được Đảng đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018, về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26046
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.