Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26091
Title: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội Trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lâm, Thị Quỳnh Dao
Keywords: Lãnh đạo của Đảng
Hoạt động của hội đồng nhân dân
Các cấp thành phố Hà Nội
Trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 927 .- Tr.87-91
Abstract: Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đối vói hoạt động của hội đồng nhân dân sẽ giúp hội đồng nhân dân, thường trực, các ban hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26091
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
959.84 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.