Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26178
Title: Một số vấn đề về xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Xây dựng Chính phủ liêm chính
Hành động
Phục vụ nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.31-38
Abstract: Những năm gần đây, các nhà lãnh đạo, quản lý và giới khoa học đề cập nhiều đến vấn đề xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân. Bài viết này góp phần làm rõ hơn một số nội dung của Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26178
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.