Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26203
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học loài hải miên Rhabdastrella providentiae
Authors: Dương, Thị Dung
Đan, Thị Thúy Hằng
Phạm, Hải Yến
Nguyễn, Xuân Nhiệm
Trần, Hồng Quang
Bùi, Hữu Tài
Phan, Văn Kiệm
Keywords: Rhabdastrella providentiae
Jaspiferin A
Globostelletin D
Mollisolactone A
Gibepyrone F
Thành phần hóa học
Loài hải miên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.81-85
Abstract: Nghiên cứu công bố một số kết quả ban đầu về thành phần hóa học của loài hải miên R.providentiae.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26203
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.