Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26204
Title: Nghiên cứu chuyển hóa nhóm amino của 5-amino-7-(cacboxymetoxy)-6-hydroxyquinolini-3-sulfonat
Authors: Nguyễn, Hữu Đĩnh
Nguyễn, Thị Thủy
Lê, Thị Hoa
Hoàng, Thị Tuyết Lan
Keywords: Quinoline, Aminoquinoline
Hydrazinoquinoline
Diazonium salt
Diazo compound
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.99-103
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu một số phản ứng chuyển hóa amino của hợp chất aminoquinolion mới này nhằm tổng hợp một số chất mới cho các nghiên cứu tiếp theo về khả năng tạo phức chất vòng càng và về hoạt tính sinh học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26204
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.