Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26311
Title: Quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải
Keywords: Quản lý nguồn nhân lực
Cán bộ
Công chức
Khu vưc công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.57-63
Abstract: Việt Nam đang xây dựng chính phủ kiến tạo, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Để xây dựng được chính phủ kiến tạo, đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) không những cần có đủ năng lực thực thi công vụ, mà còn cần có khả năng đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong vài năm gần đây, Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến việc đổi mới quản lý nguồn nhân lực khu vực công. Tuy nhiên, quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế: Cơ chế tuyển chọn và thu hút người có năng lực, cơ chế sử dụng và phát triển năng lực của cán bộ, công chức còn chưa phù hợp. Để nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực khu vực công hiện nay, cần phải hoàn thiện công tác xác định vị trí việc làm; đổi mới tuyển dụng công chức; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng CBCC; đổi mới chính sách tiền lương; nâng cao đạo đức công vụ cho CBCC.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26311
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.