Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26509
Title: Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong vận dụng phương pháp luận Mácxít
Authors: Phạm, Hồng Chương
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Hồ Chí Minh
Phương pháp luận mácxít.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.41-45
Abstract: Với phương pháp nhận thức và hành động đúng đắn, sáng tạo đó, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng ta, nhân dân ta giành được thắng lợi cho cách mạng nước ta trong thế kỷ XX. Bài viết góp phần làm sáng tỏ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong vận dụng phương pháp luận mácxít để xác định những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26509
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.