Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26526
Title: Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật đảng và một số biện pháp rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra
Authors: Lê, Văn Cường
Keywords: Hồ Chí Minh
Kiểm tra
Kỷ luật
Cán bộ kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.52-58
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng. Trong điều kiện Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, việc tìm hiểu những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra để vận dụng vào thực tiễn hiện nay khi chúng ta đang tích cực đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là rất cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26526
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.202.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.