Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26565
Title: Quy trình xây dựng nội dung chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Hoàng Anh
Keywords: Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.77-81
Abstract: Đào tạo cao cấp lý luận chính trị là hệ đào tạo đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản sắc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tư cách là ngôi trường cao cấp nhất của Đảng - Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho Đảng, cho Nhà nước và cho toàn bộ hệ thống chính trị. Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện đã thường xuyên được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn của từng giai đoạn cụ thể. Bài viết tập trung làm rõ quy trình xây dựng chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26565
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.