Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26583
Title: Tín ngưỡng của người H'mông ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Song Hà
Võ, Thị Mai Phương
Keywords: Người H'mông
Tín ngưỡng
Truyền thống
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 1 .- Tr.54-64
Abstract: Người H'mông là một trong 54 tộc người ở Việt Nam. Văn hóa của người H'mông ở Việt Nam có nhiều đặc điểm tương đồng với các tộc người khác, song cũng có khá nhiều điểm khác biệt mang bản sắc riêng. Trong tín ngưỡng truyền thống của người H'mông có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ các loại ma, tín ngưỡng liên quan đến chu kỳ đời người, tín ngưỡng thờ cúng nông nghiệp, tín ngưỡng liên quan đến lễ hội... Các tín ngưỡng truyền thống này có nhiều giá trị văn hóa, nhưng cũng có một số phong tục lạc hậu. Hiện nay, một bộ phận người H'mông đã thay đổi về đời sống tín ngưỡng truyền thống để thích ứng với điều kiện sống mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26583
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.41 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.