Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26690
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình hoá tính toán ô nhiễm không khí cho nguồn thải đường và thể tích - trường hợp áp dụng tại mỏ khai thác đá tỉnh Bình Dương
Authors: Bùi, Tá Long
Nguyễn, Hoàng Phong
Nguyễn, Châu Mỹ Duyên
Keywords: Mô hình phát tán
Ô nhiễm bụi
Nguồn thể tích
Nguồn đường
WRF
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 703 .- Tr.01-15
Abstract: Phát thải từ hoạt động khai thác đá là loại hình gây ô nhiễm chính cho khu vực xung quanh với loại hình nguồn thải nguồn đường và nguồn thể tích. Mô hình hóa môi trường là công cụ không thể thiếu để đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng từ loại hình hoạt động này. Trong nhiều năm qua, đã có nhiều nghiên cứu dựa trên phương pháp mô hình toán khác nhau, đặc biệt cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đã đưa ra phương pháp tính toán lưu ý tới địa hình phức tạp và sự thay đổi khí tượng tại lớp biên khí quyển. Bài báo này, dựa trên phương pháp kết hợp mô hình toán. GIS, WRI tính toán ô nhiễm không khí từ nguồn thể tích và nguồn đường từ hoạt động khai thác đá tại Bình Dương. Kết quả tính toán được kiểm định từ số liệu thực đo cho thấy độ tin cậy của mô hình được đề xuất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26690
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.