Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26703
Title: Nghiên cứu, tổng hợp vật liệu HA/TiO₂ ứng dụng trong xử lý môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Tổng hợp vật liệu HA/Ti0₂
Xử lý môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 09 .- Tr.42-44
Abstract: Vật liệu quang xúc tác tên là HA/TiO₂ dạng bột và HA/TiO₂ dạng huyền phù (gọi tắt là sơn) là được tổng hợp từ bột TiO₂ - ATO₂ thương mại bằng phương pháp thủy phân - ngâm tẩm. Tinh thể HA được hình thành nhanh bằng cách bổ sung Ca²⁺ và HP0₄²ˉ trong dung dịch SBF. Vật liệu HA/TiO₂ tổng hợp được có cấu trúc tinh thể với kích thước 20-30 nm, nó thể hiện được khả năng quang xúc tác trong quá trình phân hủy metylen da cam. Dung dịch huyền phù HA/TiO₂ (dạng sơn) đã thể hiện được tinh bền cơ học và hoạt tính quang xúc tác sau 6 tháng sử dụng liên tục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26703
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.