Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26803
Title: Bắc Giang nâng cao chất luợng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở
Authors: Thu Hoài
Keywords: Bắc Giang nâng cao chất luợng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát từ cơ sở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.35-37
Abstract: Nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò, ý nghía, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là trong tình hình Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31-3-2016 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26803
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
630.87 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.