Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26842
Title: Quá trình nhận thức và phát triển các giá trị pháp quyền ở Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc Đường
Keywords: Quá trình nhận thức
Phát triển các giá trị
Pháp quyền ở Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.57-65
Abstract: Thừa nhận và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề kinh tế - xã hội để thượng tôn pháp luật; kế thừa và phát triển về chất nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân để tất yếu dẫn đến quyền lực nhà nước bị giới hạn; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật và từ tập quyền đến phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là quá trình nhận thức và phát triển các giá trị pháp quyền ở Việt Nam sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26842
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.