Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26893
Title: Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam: Mối quan hệ giữa niềm tin và hạnh phúc
Authors: Đặng, Kim Khôi
Nguyễn, Đình Đạo
Đặng, Đức Anh
Vũ, Thị Lan
Nguyễn, Viết Phong
Keywords: VARHS
Hài lòng
Niềm tin
Nông thôn Việt Nam
Chỉ số hạnh phúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.84-95
Abstract: Bằng phương pháp định lượng hồi quy Logit sử dụng dữ liệu bảng hai năm (2012 và 2014) từ bộ điều tra VARHS, bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam. Kết quả cho thấy niềm tin, giáo dục và sự tham gia của các tổ chức xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến hạnh phúc của người dân. Bài viết đề xuất các chính sách để giảm bất bình đẳng trong thu nhập, giới và cho nhóm dân tộc thiểu số cần được lồng ghép trong các chương trình phát triển và ổn định xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26893
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.230.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.