Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26927
Title: Giới hạn nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Bảo mật
Hoạt động ngân hàng
Thông tin khách hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam;Số 01 .- Tr.82-97
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan đến giới hạn của nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một vài khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26927
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.