Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26957
Title: Phạm trù quân thân trong quan niệm thẩm mĩ của Nguyễn Công Trứ
Authors: Nguyễn, Như Trang
Keywords: Phạm trù
Quân thân
Thấm mĩ
Nguyễn Công Trứ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 04 .- Tr.89-94
Abstract: Trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ, phạm trù quân thân thể hiện một cách nhất quán và xuyên suốt, điều này đã góp phần làm rõ tư tưởng chính trị và quan điểm thẩm mĩ trong tác phẩm của ông. Qua đó, Nguyễn Công Trứ xác lập vị thế của kẻ bề tôi trong mối quan hệ vua - tôi, mặt khác ông đã bộc lộ được khát vọng lập công danh, làm nên nghiệp lớn của mình. Bài viết đề cập đến một số vấn đề cơ bản liên quan đến phạm trù quân thân trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ như: sự trung thành của bề tôi đối với nhà vua; sự quyết tâm đem tài năng và trí lực để phụng sự triều đình, quốc gia dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26957
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.