Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27010
Title: Mô hình hydist và phương pháp xử lý nồng độ phù sa tại biên lỏng đối với bài toán hai chiều
Authors: Nguyễn, Thị Bảy
Trần, Thị Kim
Huỳnh, Công Hoài
Phạm, Anh Tài
Nguyễn, Đàm Quốc Huy
Nguyễn, Kỳ Phùng
Keywords: Mô hình chuyển tải phù sa 2D
Xử lý biên
Phương pháp đường đặc trưng
Thủy lực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 704 .- Tr.56-63
Abstract: Bài báo trình bày một phương pháp xử lý nồng độ phù sa trên biên lỏng khi dòng chảy từ miền tính chảy ra biên trong mô hình dòng chảy hai chiều kết hợp đồng nhất, xen kề giữa tính toán thủy lực và chuyển tải phù sa - xử lý bằng phương pháp đường đặc trưng. Toàn bộ mô hình được tích hợp trong phần mềm HYDIST, và tính áp dụng cho đoạn sông Tiền, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang. Kết quả đã phản ánh được tính hiệu quả của phương pháp, các kết quả thu được về lan truyền phù sa từ thượng lưu sông Tiền thị trấn Tân Châu đã được truyền ra khỏi miền tỉnh ở hạ lưu, mà không tồn đọng lại trong miền, mặc dầu miền tính được giới hạn, nhưng với phương pháp xử lý này phù sa trong miền tính được trao đổi tốt với miên ngoài và chảy ra ngài miền tính, mà không nhất thiết phải kéo dài miền tỉnh. Các kết quả cho thấy tính khả thi của việc xử lý biên bằng phương pháp đường đặc trưng trong áp dụng tính toán lan truyền chất trong sông, đặc biệt khi đoạn tính tương đối giới hạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27010
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.