Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27153
Title: Nghiên cứu tổng hợp zeolit Cr-ZSM-5 cho phản ứng cắt mạch nối đôi của axit béo
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Lê, Quang Diễn
Phan, Huy Hoàng
Keywords: Cr-ZSM-5 zeolite
Oleic acid
Oxidation
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.70-75
Abstract: Nghiên cứu trình bày 6 kết quả từ quá trình tổng hợp zeolit Cr-ZSM-5 và ứng dụng của chúng làm chất xúc tác cho sự phân tách oxy hóa của liên kết kép trong axit oleic. Chất xúc tác Cr-ZSM-5 thu được bằng cách pha tạp trộn thành mạng zeolit của ZSM-izeolite bằng cách ngâm tẩm. Chất xúc tác này cho thấy hiệu quả xúc tác cao cho quá trình oxy hóa pha lỏng của axit oleic với chuyển hóa cao sau 3 giờ phản ứng. Các tác động của các điều kiện oxy hóa như dung môi, sự cân bằng và xúc tác hiệu quả của quá trình oxy hóa cũng được ước tính. Các điều kiện thích hợp cho phân tách oxi hóa axit oleic được tìm thấy là nhiệt độ 70oC, thời gian phản ứng là 3 giờ với lượng chất xúc tác 5 wt% trong dung môi axetonitrile.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27153
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.