Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27217
Title: Vùng đất Tây Ninh trong chiến lược giữ vững an ninh biên giới của chính quyền chúa và vua nhà Nguyễn (thế kỷ XVII – nửa đầu thế kỷ XIX)
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Keywords: Tây Ninh
An ninh biên giới
Thời nhà Nguyễn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu lịch sử;Số 03 .- Tr.32-43
Abstract: Bài viết: Vài nét về vùng đất Tây Ninh từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX; Chính quyền chúa Nguyễn với chính sách bảo vệ lưu dân khai phá; Những chính sách của vương triều Nguyễn để bảo vệ vùng đất biên viễn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27217
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.