Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27309
Title: Đoàn kết xã hội – động lực cho ổn định và phát triển xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Bích Hằng
Keywords: Đoàn kết xã hội
Ổn định xã hội
Phát triển xã hội
Thời kỳ hội nhập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.44-51
Abstract: Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Việt Nam đứng trước nhiều thuận lợi để phát triển, song cũng gặp vô vàn thách thức. Ngày nay, khát vọng của người dân không chỉ là độc lập, tự do, mà còn là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn kết xã hội cần được nâng lên tầm cao mới phù hợp với xu thế thời đại, gắn kết toàn thể xã hội, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội và là động lực quan trọng cho ổn định và phát triển xã hội tiến tới văn minh, giàu mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27309
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.