Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27344
Title: Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (2006 - 2015)
Authors: Mai, Thị Hà
Keywords: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
Công tác quy hoạch
Cán bộ chủ chốt cấp huyện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.99-102
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bô chủ chốt (CBCC) nói riêng một cách đồng bộ, toàn diện luôn được Đảng đặc biệt coi trọng. Trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ là khâu trọng yếu; quy hoạch tốt, khoa học sẽ đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, Tỉnh ủy Thanh Hóa chú trọng quy hoạch đội ngũ CBCC trong hệ thống chính trị cấp huyện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27344
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.