Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27357
Title: Qan điểm của Hồ Chí Minh về con người và vũ khí trong hoạt động quân sự của cách mạng Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Minh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Con người và vũ khí trong hoạt động quân sự
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.20-24
Abstract: Hồ Chí Minh-nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chiến lược quân sự thiên tài của cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo, chỉ đạo cùng tư tưởng quân sự của Người góp phần làm nên những chiến công huyền thoại trong quá khứ và tiếp tục soi sáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay. Một trong những cống hiến to lớn của Người cho cách mạng Việt Nam là quan điểm về con người và vũ khí trong hoạt động quân sự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27357
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.