Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27370
Title: Đánh giá ảnh hưởng giảm tốc kinh tế của Trung Quốc tới ASEAN
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Thị Phương Dung
Keywords: Kinh tế Trung Quốc
ASEAN
Giảm tốc kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.03-13
Abstract: Bài viết tìm hiểu thực trạng giảm tốc kinh tế của Trung Quốc (từ nửa sau năm 2014), phân tích nguyên nhân giảm tốc kinh tế của Trung Quốc và những tác động của giảm tốc kinh tế Trung Quốc tới các nước ASEAN như thế nào? Để có sự đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng giảm tốc kinh tế của Trung Quốc tới các nước ASEAN cần phải xem xét một cách tổng quát cả vấn đề về chiều rộng và vấn đề về chiều sâu. Cuối cùng, bài viết đề cập đến một số tồn tại, hạn chế tới hoạt động kinh tế thương mại Trung Quốc – ASEAN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27370
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.87 MBAdobe PDF
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.